آثار گناه


یکی بود یکی نبود،
یک بچه کوچیک
بداخلاقی بود. پدرش به او یک کیسه
 پر از میخ و یک چکش داد و گفت هر وقت
 عصبانی شدی، یک میخ به دیوار روبرو
 بکوب.

>
> روز اول پسرک مجبور شد 37 میخ به
> دیوار روبرو بکوبد. در روزها و
> هفته ها ی بعد که پسرک توانست خلق و
> خوی خود را کنترل کند و کمتر
> عصبانی شود، تعداد میخهایی که به
> دیوار کوفته بود رفته رفته کمتر
> شد. پسرک متوجه شد که آسانتر آنست
> که عصبانی شدن خودش را کنترل کند
> تا آنکه میخها را در دیوار سخت
> بکوبد
>
> بالأخره به این ترتیب
روزی رسید
> که پسرک دیگر عادت عصبانی شدن را
> ترک کرده بود و موضوع را به پدرش
> یادآوری کرد. پدر به او پیشنهاد
> کرد که حالا به ازاء هر روزی که
> عصبانی نشود، یکی از میخهایی را که
> در طول مدت گذشته به دیوار کوبیده
> بوده است را از دیوار بیرون بکشد
>
> روزها گذشت تا بالأخره یک روز پسر
> جوان به پدرش روکرد و گفت همه
> میخها را از دیوار درآورده است.
> پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف
> دیواری که میخها بر روی آن کوبیده
> شده و سپس درآورده بود، برد
>
> پدر رو به پسر کرد و گفت: « دستت
> درد نکند، کار خوبی انجام دادی ولی
> به سوراخهایی که در دیوار به وجود
> آورده ای نگاه کن !! این دیوار دیگر
> هیچوقت دیوار قبلی نخواهد بود
> پسرم وقتی تو در حال عصبانیت چیزی
> را می گوئی مانند میخی است که بر
> دیوار دل طرف مقابل می کوبی. تو می
> توانی چاقوئی را به شخصی بزنی و آن
> را درآوری، مهم نیست تو چند مرتبه
> به شخص روبرو خواهی گفت معذرت می
> خواهم که آن کار را کرده ام، زخم
> چاقو کماکان بر بدن شخص روبرو
> خواهد ماند. یک زخم فیزکی به همان
> بدی یک زخم شفاهی است.

> دوست ها واقعاً جواهر های کمیابی
> هستند ، آنها می توانند تو را
> بخندانند و تو را تشویق به دستیابی
> به موفقیت نمایند. آنها گوش جان به
> تو می سپارند و انتظار احترام
> متقابل دارند و آنها همیشه مایل
> هستند قلبشان را به روی ما
> بگشایند
/ 0 نظر / 11 بازدید